Požární bezpečnost staveb

Požární bezpečnost budov obecně je postavena na dvou základních pilířích, kterými jsou pasivní a aktivní požární ochrana.

Co je to aktivní požární ochrana?

Pokud hovoříme o aktivní požární ochraně, hovoříme o schopnosti požárně bezpečnostních zařízení v budově detekovat účinky požáru. Hovoříme také o jejich schopnosti ovládat ostatní požárně bezpečnostní zařízení (samozřejmě v logických návaznostech) a také o schopnosti případně snižovat či likvidovat účinek vznikajícího požáru.

Jestliže máme být konkrétní, mluvíme například o elektrické požární signalizaci, stabilním hasičském zařízení, dále zařízení pro odvody kouře nebo o požárním větrání a únikových cestách, díky nimž může být provedena rychle a bezpečně evakuace na místa, která už nejsou požárem ohrožena.

Co je to pasivní požární ochrana?

Pod pojmem “požární pasivní ochrana” si lze představit konstrukční a dispoziční řešení stavby z požárního hlediska. Jedná se o schopnosti budovy vzdorovat účinkům případného požáru. Konkrétně se jedná o začlenění objektu do požárních úseků, také použití vyhovujících výrobků, dále evakuační cesty pro zvířata a samozřejmě řešení únikových cest pro osoby.

Co je to požární bezpečnost budov?

S tímto pojmem se mohl setkat kdokoli z nás, jenže co si pod slovním spojením představit? Požární bezpečnost staveb by se dala definovat jako obor zabývající se předcházením rizik vzniku a důsledků požáru v budovách. V rámci tohoto oboru se řeší hlavně bezpečné evakuace osob, také se dimenzují bezpečnostní únikové cesty a východy, respektive se řeší jejich vybavení, jako je nouzové osvětlení nebo evakuační východy. V rámci oboru požární bezpečnosti staveb se také posuzuje nutnost umístění požárně bezpečnostních zařízení, jako je požární signalizace nebo požární hydranty, či se hodnotí stavební konstrukce z hlediska požární odolnosti.

Obecně lze říct, že je požární bezpečnost jako taková postavena za dvou základních pilířích. Jimi je aktivní požární ochrana a pasivní požární ochrana.