Krizové a havarijní plánování

Co je to havarijní plán?

Havarijním plánem se rozumí písemné dokumenty, které mají sloužit jako podpora při záchranných, respektive likvidačních pracích, při nichž není vyhlášen krizový stav. Mají zmírňovat následky či odstraňovat následky havárie. Je to plán plný opatření pro případ, že by došlo k havarijnímu úniku látek či k jiné mimořádné situaci. Jeho úkolem je také prevence toho, aby nedošlo k úniku závadných látek do vod či jinam.

Dnes existuje několik typů havarijních plánů, a to vnitřní havarijní plán a vnější havarijní plán. Zatímco vnitřní havarijní plán zpracovávají jen provozovatelé objektů či zařízení, kde je možnost vzniku závažné havárie (případně vnitřní havarijní plány zpracovávají provozovatelé jednotlivých zařízení a pracovišť takzvané IV. kategorie), vnější havarijní plán se zpracovává pro všechna jaderná zařízení nebo pro pracoviště IV. kategorie. Také se zpracovává pro objekty a zařízení, kde je pravděpodobnost vzniku havárie, která by byla způsobena chemickými látkami, případně chemickými přípravky.

Co je to havarijní plánování?

Druhým z pojmů je havarijní plánování. Pokud hovoříme o havarijním plánování, hovoříme o komplexu opatření, které vytváří havarijní připravenost. Je to soubor činností, postupů či jakýchsi vazeb, jež jsou stanovované ministerstvy a jinými správními úřady, které mají za cíl zvýšit uvědomění si možných rizik, také mají za cíl minimalizovat škodlivé účinky MU na životy a zdraví osob, taktéž mají za cíl stanovovat opatření k odvrácení a omezení účinků MU, stanovují i způsob odstranění následků.

Havarijní plány se zpracovávají objektové, které mají sloužit k řešení mimořádných situací na úrovni daného objektu. Součástí objektových havarijních plánů je například opatření pro případ havárie k ochraně vod před závadnými látkami nebo také zpracovat právě zmiňovaný vnitřní havarijní plán. Zpracovávají se i havarijní plány územní, které mají sloužit v širším vymezeném území k tomu, aby se zabezpečila ochrana obyvatelstva.

Zaměstnavatelé se mohou setkat s mnohými pojmy, kterým nemusí rozumět. Jedním z nich může být také havarijní plán a havarijní plánování. Školení požární ochrany a BOZP nebo pracovně lékařské povinnosti jsou známé, ale řada zaměstnavatelů zapomíná na řadu dalších povinností.