Pracovně lékařské služby

PLS – pracovně lékařské služby

Každý zaměstnavatel se musí postarat o to, aby svému zaměstnanci nabízel zdravotní péči, která bude prevencí možného poškození zdraví pracovníků vlivem práce, samozřejmě která bude sloužit také k udržení pracovní schopnosti. Zaměstnavatel tak ve spolupráci se zdravotnickými zařízeními zajistí takzvané pracovnělékařské služby.

Pokud hovoříme o pracovnělékařských službách, hovoříme o zmiňované spolupráci mezi zaměstnavatelem a zdravotnickým zařízením, díky které je zajištěná péče o zdraví zaměstnanců. Zaměstnavatel musí případně uzavřít smlouvu se zdravotnickým zařízením, která se bude týkat právě výkonu pracovnělékařských služeb.

Co je cílem pracovnělékařských služeb?

Cílem je hlavně předcházet případnému poškození zdraví pracovníků, k němuž by mohlo dojít vlivem práce. Také je cílem zlepšit jejich zdravotní stav, případně zlepšit či udržet jejich zdravotní způsobilost k práci. Za cíl lze považovat i dlouhodobé udržení pracovní schopnosti.

V rámci pracovnělékařských služeb jsou poskytovány prohlídky, a to konkrétně vstupní, výstupní, periodické a dále také mimořádné. Prohlídky se pokaždé samozřejmě evidují.

Jak často dochází k prohlídkám?

Prohlídky se samozřejmě musí opakovat, lhůty a termíny se však rozlišují na základě několika faktorů, respektive se řídí dle několika kritérií, a sice podle kategorizace práce, podle rizika ohrožení zdraví, také podle věku zaměstnance.

Vstupní prohlídkou je rozumí prohlídka, která se provádí ještě před vznikem pracovního poměru. Během ní má dojít k posouzení zdravotního stavu potencionálního pracovníka a ke zjištění, zdali je schopen vykonávat danou práci. Periodickou prohlídkou se rozumí prohlídky v pravidelných termínech, které se provádí proto, aby došlo ke včasnému zjištění změny zdravotního stavu zaměstnance. Za mimořádnou prohlídku se rozumí prohlídka prováděná za účelem zjištění zdravotního stavu zaměstnance ve chvíli, kdy došlo ke ztrátě nebo ke změně zdravotní způsobilosti k práci.

Zajistíme vám PLS pomoc partnerské společnosti

Jelikož má každý zaměstnavatel povinnosti vyslat zaměstnance ke svému závodnímu lékaři, aby došlo k posouzení zdravotní způsobilosti k práci, pomůžeme vám. Zajistíme vám pracovnělékařskou pomoc partnerské společnosti, ať už zaměstnáváte jednoho nebo tisíc zaměstnanců. Také vám zaopatříme dohled na pracovišti a školení první pomoci nebo školení BOZP a PO.