Ergonomie a fyziologie

Pojem ergonomie je převzat z anglického „ergonomics“, který vznikl spojením řeckých slov ergo – práce, nomos – zákon, pravidlo. Ekvivalentními pojmy jsou: biotechnologie, human engineering, human factors.

V souvislosti s prací jako takovou se můžete setkat také s pojmem ergonomie. Co to ovšem je? Pokud hovoříme o ergonomii, hovoříme o vědecké disciplíně, která je založená na porozumění interakce člověka. V rámci ergonomie se aplikují metody a teorie, které mají za úkol zlepšit lidské zdraví, pohodu a také výkonnost člověka. Ergonomie také dokáže přispět k řešení designu, dokáže přispět i k hodnocení práce, úkolů a systémů, aby vše bylo kompatibilní s potřebami, schopnostmi i s výkonnostním omezením lidí.

Pakliže hovoříme o ergonomii, hovoříme i o systémově orientované disciplíně, která dokáže pokrýt naprosto všechny aspekty lidské činnosti. Ergonomie práce se zabývá odborným řešením rozporů mezi požadavky na adekvátní a optimální řešení problému z pohledu potřeb člověka, pracovního prostředí a také pracovních podmínek.

Jaké jsou obory ergonomie?

Jelikož se jedná o interdisciplinární nauku, pod křídly ergonomie se najdou také obory. Pod ergonomii spadá antropometrie (a to i biomechanika), dále filozofie práce, psychologie práce a také hygiena práce.

Předmětem ergonomie v oblasti výzkumu mohou být determinanty výkonnostní, což jsou například tělesné rozměry nebo rozsah pohybu trupu a končetin, či může být předmětem i problematika adaptace a reakce člověka na pracovní podmínky, jako je například směnová a noční práce nebo vnucené pracovní tempo či hluk, prach a vibrace.

Co je to fyziologie?

V souvislosti s ergonomií se můžete setkat také s pojmem fyziologie práce, což je odvětví fyziologie, které se zabývá studiem účinků práce na lidský organismus. Předmětem fyziologie práce je zkoumání fyziologických funkcí člověka ve vztahu ke svým pracovním činnostem. Především se studují pohybové aktivity, také statistické a dynamické práce či únavy a režimy práce.

V rámci fyziologie práce se aplikují poznatky z obecné fyziologie, i když se zkoumá vzájemný vztah mezi člověkem, prací a pracovním prostředím.