Školení bezpečnosti práce a požární ochrany

Proč školení? Bezpečnost práce a požární ochrana – to jsou dvě oblasti, které je ze zákona nutné mít vyřešené, jinak v případě kontroly hrozí vysoké finanční pokuty. V souvislosti s bezpečností práce a požární ochranou se můžete setkat také se školením BOZP a PO.

Školení požární ochrany – zaměstnanci, preventisti, hlídky

Školení BOZP – školení o právních a ostatních předpisech provedeme/bude/uskutečníme dle Vámi provozující činnosti:

Školení řidičů referentů

GDPR

Školení BOZP

Touto zkratkou se označuje školení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Jedná se o vůbec nejzákladnější školení, které musí zaměstnavatelé poskytnout svým zaměstnancům. Školení BOZP je většinou vyžadováno vnitrofiremním předpisem nebo směrnicí, z předpisů či směrnice také často vyplývá, z čeho se má školení skládat, jak často se má provádět či případně jakou formou má probíhat.

I když zákon nestanovuje, jak často by se mělo školení BOZP provádět, obvykle se školení opakuje jedenkrát za dva či tři roky. Obecně však platí, že školení by mělo probíhat tak často, aby to odpovídali povaze práce a z ní plynoucím rizikům.

Zaměstnavatel je povinen zajistit školení BOZP při nástupu zaměstnance do práce (tomu se říká vstupní školení BOZP), dále se zajišťuje školení při změně pracovního zařazení nebo při změně druhu práce, taktéž se školí při zavedení nové technologie nebo když dojde ke změně ve výrobních, pracovních a technologických postupech.

Samostatnou kategorii je školení zvláštní odborné způsobilosti, což je povinnost vyplývající ze zákoníku práce, která je úzce spjatá s BOZP. Jedná se o školení zaměstnanců, kteří obsluhují vyhrazená technická zařízení, jež mohou být život či zdraví ohrožující. Kvůli tomu se musí projít specifickým školením, tedy školením zvláštní odborné způsobilosti.

Školení PO

Touto zkratkou se označuje školení požární ochrany, což je povinné školení všech zaměstnanců, jež představuje soubor směrnic, nařízení i instrukcí, jež říkají, jakým způsobem se chovat v rámci požární bezpečnosti na pracovišti, případně jak se chovat při vzniku požáru, k čemuž může také dojít.

Školení PO se provádí v jistých intervalech. Pokud se školí vedoucí zaměstnanci, dochází ke školení jedenkrát za tři roky. Pokud se jedná o školení řádových pracovníků, ke školení dojde při nástupu do zaměstnání a posléze jednou za dva roky. A co se týče školení osob pověřených zabezpečováním požární ochrany či školení požárních preventistů, k tomu dochází před nástupem do funkce a jednou ročně.