Komplexní dodavatelské zajištění bezpečnosti práce a požární ochrany pro Vaši organizaci. Zajistíme 100% plnění všech požadavků právních předpisů České republiky a implementaci legislativních i vnitřních změn.

Postaráme se o bezpečnost práce, požární ochranu a technická zařízení ve Vaší organizaci. Převezmeme agendu BOZP a PO a výkon funkce osob odborně způsobilých v prevenci rizik i požární ochraně.

Průběh prací

Každému klientu je přidělen koordinátor, který řídí potřebné práce a služby, komunikuje se s zúčastněnými stranami (zástupci klienta, jeho zaměstnanci, bezpečnostní technici, orgány státního odborného dozoru, odbory atd.) Zavedení systému BOZP a PO má tyto fáze:

 • Klient zpřístupní podklady BOZP a PO (pokud je má) – dokumentace BOZP a PO, požárně bezpečnostní řešení, kategorizace prací, identifikace a zhodnocení rizik, protokoly o kontrolách státního odborného dozoru, provozní dokumentace technických zařízení, měření faktorů pracovního prostředí, atd.
 • Provedeme zhodnocení stávajícího stavu BOZP a PO.
 • Vyhodnocení a zpracování zprávy z auditu včetně návrhu opatření a jeho ekonomického zhodnocení.
 • Projednání zprávy z auditu s klientem a návrh systému řízení BOZP a PO. To je klíčový bod celé spolupráce, který vyhodnotí minulé období a nastaví konkrétní cíle pro období budoucí.
 • Stanovení harmonogramu prací k odstranění zjištěných neshod a zlepšení výkonnosti systému.
 • Zavedení e-learningu – úprava kurzů podle konkrétních podmínek klienta, zpřístupnění a naplnění administrativního prostředí pro řízení e-learningu – LMS.
 • Zpracování nebo aktualizace dokumentace.
 • Odstranění neshod na pracovištích.
 • Průběžné monitorování BOZP a PO a měření výkonnosti systému.
 • Zavedení a ověření účinnosti opatření při legislativních nebo vnitrofiremních změnách (organizační, technické, technologické, personální).
 • Provádění vzdělávání a školení v BOZP a PO.
 • Zajišťování periodických činností – prověrky BOZP, kontroly pracovišť, prověřování dodavatelů, zajišťování revizí, kontrol, zkoušek a prohlídek technických zařízení atd.
 • Poradenství a asistence.
 • Komunikace s orgány státního odborného dozoru.
 • Šetření a likvidace pracovních úrazů.