Komplexní dodavatelské zajištění bezpečnosti práce a požární ochrany pro Vaši organizaci. Zajistíme 100% plnění všech požadavků právních předpisů České republiky a implementaci legislativních i vnitřních změn.

Postaráme se o bezpečnost práce, požární ochranu a technická zařízení ve Vaší organizaci. Převezmeme agendu BOZP a PO a výkon funkce osob odborně způsobilých v prevenci rizik i požární ochraně.

Průběh prací

Každému klientu je například přidělen koordinátor, který řídí potřebné práce a služby v rámci BOZP a PO, komunikuje se s zúčastněnými stranami (zástupci klienta, zaměstnanci, bezpečnostní technici, orgány státního odborného dozoru, odbory atd.) Zavedení systému BOZP a PO má tyto fáze:

 • Klient zpřístupní podklady bezpečnost práce a požární ochranu (pokud je má) – dokumentace BOZP a PO, požárně bezpečnostní řešení, kategorizace prací, identifikace a zhodnocení rizik, protokoly o kontrolách státního odborného dozoru, provozní dokumentace technických zařízení, měření faktorů pracovního prostředí, atd.
 • Provedeme zhodnocení stávajícího stavu BOZP a PO.
 • Vyhodnocení a zpracování zprávy z auditu včetně návrhu opatření a jeho ekonomického zhodnocení.
 • Projednání zprávy z auditu s klientem a návrh systému řízení BOZP a PO. To je klíčový bod celé spolupráce, který vyhodnotí minulé období a nastaví konkrétní cíle pro období budoucí.
 • Stanovení harmonogramu prací k odstranění zjištěných neshod a zlepšení výkonnosti systému.
 • Zavedení e-learningu – úprava kurzů podle konkrétních podmínek klienta, zpřístupnění a naplnění administrativního prostředí pro řízení e-learningu – LMS.
 • Zpracování nebo aktualizace dokumentace.
 • Odstranění neshod na pracovištích.
 • Průběžné monitorování BOZP a PO a měření výkonnosti systému.
 • Zavedení a ověření účinnosti opatření při legislativních nebo vnitrofiremních změnách (organizační, technické, technologické, personální).
 • Provádění vzdělávání a školení v BOZP a PO.
 • Zajišťování periodických činností – prověrky BOZP, kontroly pracovišť, prověřování dodavatelů, zajišťování revizí, kontrol, zkoušek a prohlídek technických zařízení atd.
 • Poradenství a asistence.
 • Komunikace s orgány státního odborného dozoru.
 • Šetření a likvidace pracovních úrazů.

Co by Vás mohlo zajímat v oblasti BOZP?

Dokumentace BOZP – je souhrn vnitřních předpisů, směrnic a nařízení firmy, která má alespoň jednoho zaměstnance. Vše pro zajištění bezpečného pracovního prostředí. Dokumentace BOZP se proto vždy vytváří na míru pro každou firmu. Obsahuje třeba kategorizaci prací, směrnice BOZP, knihu úrazů apod.

Směrnice BOZP – je dokument o předpisech, zásadách a pokynech, které se vztahují na bezpečnost a ochranu zdraví při práci. Je jednou s částí dokumentace BOZP.

Kategorizace prací – další povinný dokument každého zaměstnavatele o tom, jak rizikové je konkrétní pracoviště a to třeba pro každého zaměstnance. Je rozdíl administrativní pracovník a například dělník na stavbě výškové budovy (oba pro stejnou firmu).

Školení BOZP – jedná se o školení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Jedná se o základ pro každého zaměstnavatele bez výjimky. Často se opakuje každý 1, 2 nebo 3 roky. Při nástupu do práce, změně druhu práce apod.

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci – zkratkou je BOZP a představuje všechny právní předpisy, které souvisí s vyhodnocováním rizik při práce, jejich předcházením a povinností každého zaměstnavatele, které vychází ze zákoníku práce, vyhlášek a nařízení vlády (i EU).

Bezpečnost práce ve výškách – jedná se o jakoukoliv práci, které je vykonávána v minimální výšce 1,5 metru. Může se jednat o práci na žebříku, na střeše apod. Každý zaměstnavatel podle toho musí zajistit potřebné ochranné prostředky proti pádu z výšky.

BOZP pro celou ČR a lokálně zaměřené firmy

 • Naše sídlo společnosti je v Šenově, který je mezi městy Ostrava, Havířov, Karviná a Frýdek-Místek.
 • Zjišťujeme BOZP a PO pro firmy nejen v našem Moravskoslezském kraji, tedy v Ostravě a okolí, ale v celé České republice.
 • Zajistíme 100% plnění všech právních a zákonných požadavků, které vycházejí z legislativy České republiky.